Sleepy Bean!/Oldies But Smoothies!

Season 2,Episode 214