Paddington Celebrates Mrs. Bird's Day/Paddington the Table Tennis Champ!

Season 2,Episode 204