Paddington Flies a Kite/Paddington the Detective

Season 1,Episode 112