Cyclone Thomas/Samson and the Fireworks

Season 2,Episode 208